ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Μεγάλη Δευτέρα


Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας οι "Θεολόγοι του Μαυροπίνακα" θα ανεβάζουν στο blog σχετικά βιβλικά και πατερικά κείμενα

Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου

 Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης

 καὶ ξηρανθείσης Συκῆς».


Η άκαρπη συκιά  (Μτθ. 21,18-22)
«18 Πρωῒας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε· 19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἂρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 22 καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε. »


Το Απολυτίκιο

Ήχος πλ. δ΄

«Ἰδοὺ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, 
καὶ μακάριος δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, 
ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. 
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής, 
ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής, 
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής, 
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα. 
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Θεός, 
διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου