ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Μία βιβλική τεκμηρίωση της επικοινωνιακής διάστασης της θεολογίας


Η  βιβλική τεκμηρίωση της  επικοινωνιακής  διάστασης της θεολογίας αναδεικνύεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν πρέπει να λησμονείται πως η διδασκαλία του Ιησού είχε κατεξοχήν επικοινωνιακό χαρακτήρα και απευθύνονταν  σε όλους.  Επίκεντρό της ήταν η Βασιλεία του Θεού που είχε ήδη αρχίσει κι ήταν παρούσα με την έναρξη της δράσης Του. Αυτή, όπως είναι γνωστό,  περιελάμβανε και θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Δηλαδή  ο Ιησούς δίδασκε με το παράδειγμά του και με τα έργα του. Στο θεωρητικό μέρος ανήκει το κήρυγμα, με κορύφωση την Επί του Όρους Ομιλία, σύντομα Λόγια και Παραβολές, ενώ στο πρακτικό τα θαύματα που θεωρούνται και σαλπίσματα νίκης επί του κακού και «παράθυρα» που φανέρωναν τη Βασιλεία του Θεού  μέσα στον κόσμο της φθοράς και της αμαρτίας. Και με αυτά ο Χριστός δίδασκε για τον καινούριο κόσμο από τον οποίο θα έχουν εξαλειφθεί οι αντίθεες δυνάμεις που ταλάνιζαν.
Φυσικά το κυριακό λόγιο με το οποίο τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγελίου «poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj(  20  dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ kai. ivdou. evgw. meqV u`mw/n eivmi pa,saj ta.j h`me,raj e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/nojÅ»[1] αποτελεί κεντρικό στοιχείο μιας θεολογικής επικοινωνίας. Ο Κύριος προτρέπει τους μαθητές του να ανοιχτεί η διδασκαλία του σε όλη την οικουμένη. Είναι χαρακτηριστικές οι μετοχές του κειμένου «πορευθέντες» και «διδάσκοντες» που αναδεικνύουν τους τρόπους που πρέπει να χρησιμοποιούν οι κήρυκες του ευαγγελίου. Πρέπει να έλθουν σε επαφή με όλους, με δική τους ευθύνη, να ανοιχτούν παντού και να χρησιμοποιήσουν τη διδαχή ως επικοινωνιακό μέσο. Αυτή η μέθεξη δεν πρέπει να σταματήσει αλλά να είναι συνεχής.
Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η αφήγηση από το κατά Λουκάν ευαγγέλιο που αναφέρεται στην αποστολή των εβδομήντα μαθητών[2]. Σύμφωνα με αυτή ο Κύριος διάλεξε, μετά τη συζήτηση που είχε για τις προϋποθέσεις της μαθητείας κοντά του, άλλους εβδομήντα μαθητές που τους έστειλε ανά δύο σε κάθε τόπο που θα επισκέπτονταν. Τους παράγγειλε και τα εξής: «Πηγαίνετε….σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε “ειρήνη σε τούτο το σπίτι”. Αν εκεί μένει κανείς φίλος της ειρήνης, η ευχή σας ας πιάσει τόπο, αλλιώς θα γυρίσει πίσω σ΄εσάς. Μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό, τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει».
Κλείνουμε αυτή τη σύντομη αναφορά στις βιβλικές προϋποθέσεις της επικοινωνιακής διάστασης του θεολογικού λόγου παρουσιάζοντας στοιχεία από την παύλεια σκέψη. Καταρχήν δε χρειάζεται να τονιστεί πως ο Παύλος είναι κατεξοχήν επικοινωνιακή προσωπικότητα που χρησιμοποιεί το κήρυγμα ως μέσον για να μπορέσει όχι μόνο να διαδώσει το χριστιανικό μήνυμα, αλλά και να το ριζώσει στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Δε διστάζει να μιλήσει σε όλους μη αποκλείοντας κανέναν. Όπως είναι γνωστό από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων[3], στην Κόρινθο ο Απόστολος προσπαθούσε να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντιτάσσονταν στα λεγόμενά του τους είπε «Δική σας η ευθύνη για τον χαμό σας. Εγώ είμαι αθώος. Από τη στιγμή αυτή πηγαίνω στους εθνικούς».  Ταυτόχρονα είναι χαρακτηριστικός ο λόγος από την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του «to‹j p©sin gšgona p£nta, na p£ntwj tin¦j sèsw.  p£nta dݝ poiî di¦ tÕ eÙaggšlion, na sugkoinwnÕj aÙtoà gšnwmai»[4] .
Η σωτηρία  του ανθρώπου είναι πρωτεύον μέλημα του βιβλικού λόγου. Σε αυτή στοχεύει  ο αυθεντικός θεολογικός λόγος που πρέπει να λαβαίνει υπόψη του τις ανάγκες και την πραγματικότητα του ανθρώπου προς τον οποίο απευθύνεται. Μία παρωχημένη θεώρηση αυτής της αλήθειας μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει και να δημιουργήσει λαθεμένες εντυπώσεις για την ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας.


[1] Μτθ. 28,19-20. Μετάφραση: «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλους τους λαούς. Βαφτίστε τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου»
[2] Λκ. 10,1-12
[3] Πρ. 18,5-6
[4] Α΄Κορ. 9,22-23

Νίκος Παύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου