ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου

[1] [14] Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου [15] τοῦ μεγάλου, οὗ  βίος συνεγράφη ὑπὸ Ἀθανασίου [16] τοῦ μεγάλου [τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου Sa.] Οὗτος  ἅγιος πατὴρἡμῶν τὸ [17] μὲν γένος ἦν Αἰγύπτιος, ἐκ πατέρων καὶ προγόνων [18] τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεδιδαγμένος. Ἤκμασε δὲ [19] ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ[20] παρέτεινε μέχρι τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας [μέχρι τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Sa.] Κωνσταντίνου. [21] Ἐπιδοὺς δὲ ἑαυτὸν τῇ ἀσκητικῇ [22] ἀγωγῇ [διαγωγῆ Sa.] τοσοῦτονὑπερέβαλλε [ὑπερέβαλε Sa.] πάντας, ὡς ὑποτύπωσις [23] εἶναι τῶν ἐφεξῆς. Καὶ τὸ παράδοξον, ὅτι [24] καὶ πρῶτος  κομιδῇ μετ᾽ ὀλίγους τῆς ὑπὲρ [25] ἄνθρωπον πολιτείαςγέγονεν ἀρχηγός· καὶ μόνος [26] σχεδὸν εἰς τὸν [τῆς ἀρετῆς add. Sa.] ἀκρότατον ἤλασεν [f. 134v.] ὅρον. Ἀλλὰ τὰ [27] μὲν διαβεβοημένα περὶ αὐτοῦ πᾶσι περιττὸν ἐπεκδιηγεῖσθαι[ἐκδιηγεῖσθαι Sa.] [28] Τοσοῦτον δὲ μόνον εἰπεῖν ἀναγκαῖον, [29] ὅτι ἐν θνητῷ σώματι τοῦ σώματος ἀπανίστατο [30] καὶ τὰς τῶν ψυχῶν ἀνόδους ἑώρα καὶ τοὺς ταύτας[31] εὐθύνοντας δαίμονας,  τῆς νοερᾶς καὶ ἀσωμάτου [32] ἦν φύσεως. Ζήσας δὲ πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη πέντε

[Page 398]

[14] πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ  αὐτοῦ [15] σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ [om. Sa.] μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. (πηγή: Acta Sanctorum)


(Αφιερωμένη η ανάρτηση )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου