ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Βενιαμίν εκ Τουδέλης: Το Γαρδίκιον Φθιώτιδος"Γαρδίκιον.

Μετά την Ραβέννικαν συναντώμεν ’Ιουδαϊκήν παροικίαν έν Γαρδικίφ

τής Φθιώτιδος. Ό Βενιαμίν αναφέρει: «Εντεύθεν (έκ Ζητουνίου πιθανώς

καί τών επί τής Όθρυος βλαχικών οικήσεων, άς έπεσκέφθη), διήμερος

πορεία είναι εις Γαρδίκιον, πόλιν κατεστραμμένην καί ολίγους

έχουσαν κατοίκους Έλληνας καί ’Ιουδαίους. Εντεύθεν

διήμερος πορεία είναι εις 'Αρμυλόν (='Αλμυρόν) πόλιν μεγά-

λην παράλιον,· μέγα έμπορεϊον τών Βενετών, τών Πισατών,

τών Γενουηνσίων καί άλλων εθνών»1.

1. Archer, Itineraire de Benjamin de Toudele, p. 248. I. Βορτσέλα, Φθιώτις
ή πρός νότον τής Όθρυος, Άθήναι 1907, σελ. 265-266.

Απόσπασμα από το έργο του ακούραστου ερευνητή της περιοχής στις αρχές του 20ου αι. Ν.Ι. Γιαννόπουλου "ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΙ" σ. 261

Σημείωση: Ο Βενιαμίν επισκέφτηκε την περιοχή, κατά πάσα πιθανότητα, το 1161-1164. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου