ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΎ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.     Ποια είναι τα κύρια έγγραφα του Προγράμματος Σπουδών

·        Πρόγραμμα Σπουδών
·        Οδηγός Εκπαιδευτικού
·        Οδηγίες Εφαρμογής
·        Διδακτικές Οδηγίες
·        Διδακτικό Υλικό

2.     Που βρίσκονται

Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ενότητα Θρησκευτικά (αρχική www.iep.edu.gr/el/  ή κατευθείαν www.iep.edu.gr/el/thriskeftika )

3.     Ποιος είναι ο βασικός προσανατολισμός στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου;

Α) Δημοτικό: Ο κόσμος της θρησκείας
«Εδώ προσεγγίζεται η θρησκεία αυτή καθεαυτή· δηλαδή, πρόκειται για μια σταδιακή χαρ­­­τογράφηση και αναγνώριση των βασικών εξωτερικών χαρακτηριστικών της.
Στη βαθ­μί­δα αυτή παρέχονται αφηγηματικά στοιχεία γύρω από τα πρόσωπα, τα έθιμα, τα σύμ­βολα, τις παραδόσεις, την ιστορία, τα μνημεία, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή των θρησκευτικών παραδόσεων. Η πορεία αυτή έχει ως αφετηρία την Ορθόδοξη θρη­σκευ­τική παράδοση, δηλαδή, την παράδοση του τόπου μας και κατόπιν προ­σα­να­το­λί­ζε­ται στον θρησκευτικό ορίζοντα των εγγύτερων μονοθεϊστικών θρησκειών και εν συνεχεία ορι­σμένων στοιχείων από τις ανατολικές θρησκείες».Β) Γυμνάσιο: Θρησκεία και ιστορία ως έκφραση πολιτισμού
«Πρόκειται για μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού που αυτή παρήγαγε ιστορικά μέ­σα από μια αμφίδρομη διαδικασία: αφενός έκφρασης, μαρτυρίας και ερμηνείας του εσω­τερικού της βιώματος σε μορφές επικοινωνίας και, αφετέρου, αναμέτρησης και δια­λόγου με την εκάστοτε εποχή και τα συστήματα-παραδείγματα νοηματοδότησης του αν­θρώπινου βίου. Έτσι, δίνεται έμφαση στη ζωή, στην ιστορία, στην τέχνη και στον πο­λι­τισμό που σάρκωσαν ο Χριστιανισμός, ιδιαίτερα η Ορθοδοξία, και οι μεγάλες θρη­σκευ­τικές παραδόσεις, ενώ γίνεται και μια κριτική παρουσίασή τους μέσα από θεμε­λιώ­δεις άξονες, όπως Θεός, κόσμος, άνθρωπος, ηθική, κοινωνία, πολιτισμός, σύγχρονη ζωή».

Πιο αναλυτικά

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στόχος είναι να χαρτογραφηθούν και να αναγνωριστούν από τους μαθητές βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά των θρησκειών
Αφετηρία και βασικό συστατικό είναι η Ορθόδοξη παράδοση. Στη συνέχεια παρέχονται αποσπασματικά στοιχεία από το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό και ψήγματα από τα Ανατολικά θρησκεύματα (Ινδουισμός, Βουδισμός κ.α.).
Στο Γυμνάσιο στόχος είναι να μελετηθεί η θρησκεία και ο πολιτισμός που αυτή παρήγαγε μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Σημαντικό είναι

«Το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου χαρακτηρίζεται ως Πρόγραμμα Διαδικασίας, επειδή ο ίδιος ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει το διδακτικό του έργο κάνοντας επιλογές από το Πρόγραμμα Σπουδών ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό και τις ανάγκες του. Δίνει έμφαση στις διδακτικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες προσεγγίζονται τα βασικά θέματα και σύμφωνα με την προσδοκώμενη μάθηση».Η διάρθρωση κάθε διδακτικής ενότητας

«Σε κάθε Θεματική Ενότητα, αναπτύσσονται τρεις στήλες: α) προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, β) προτεινόμενα βασικά θέματα, και γ) ενδεικτικές δραστηριότητες, ομαδοποιημένες κατά τύπο.
Ο/Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία και με τους μαθητές/τις μαθήτριες διατρέχει τις Θεματικές Ενότητες και τα προτεινόμενα βασικά θέματα και κάνει τις επιλογές του/της με άξονα την εγγύτητα των θεμάτων στη ζωή τους. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός σε κάθε Θεματική Ενότητα θα διαμορφώσει τις δίωρες διδασκαλίες με τα εξής βήματα: α) επιλέγει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του δίωρου από την πρώτη στήλη (1 έως 3), β) επιλέγει το βασικό θέμα/τα βασικά θέματα, από τη δεύτερη στήλη, που υπηρετούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιλέξει, γ) διαμορφώνει τις δραστηριότητες με βάση τις διδακτικές τεχνικές που προτείνονται στην τρίτη στήλη και δ) αν σε κάποια δραστηριότητα χρειάζεται πηγή (γραπτό ή πολυτροπικό κείμενο), ανατρέχει στον Φάκελο Μαθήματος και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και επιλέγει πηγή».


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Α. ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 5. Ιεροί τόποι και ιερές πορείες  (5 δίωρα)

1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ερευνούμε στο Πρόγραμμα Σπουδών τα Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Αυτά σύμφωνα με το «Πρόγραμμα» είναι:
 Οι μαθητές:
α) μοιράζονται ταξιδιωτικές εμπειρίες και αποτιμούν τον ρόλο και την αξία των ταξιδιών στη ζωή τους
β) αναγνωρίζουν τους στόχους των ταξιδιών των βιβλικών αφηγήσεων και διακρίνουν σ’ αυτά την παρουσία του Θεού
γ) παρουσιάζουν θρησκευτικούς προορισμούς των Χριστιανών όλων των ομολογιών, καθώς και πιστών άλλων θρησκειών
δ) εξηγούν τη σημασία των ιερών ταξιδιών για τους ανθρώπους, διακρίνοντας το ιερό ταξίδι από το τουριστικό
ε) εξακριβώνουν ότι τα προσκυνήματα και οι ιερές αποδημίες είναι κοινό φαινόμενο για όλες τις θρησκείες

Ο χρόνος προσφοράς  της συγκεκριμένης ενότητας είναι 5 δίωρα, δηλαδή 10 διδακτικές ώρες. Άρα για τη σωστή διαχείριση του χρόνου σε κάθε δίωρο αντιστοιχεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα
1ο δίωρο: Το ταξίδι της ζωής μου
Δραστηριότητες (1η ώρα):
1.Ιδεοθύελλα με τη λέξη «ταξίδι» (προετοιμασία, αισθήματα, ανάγκες, διαθέσεις, σκοπός)
2.Συλλογικός ρόλος: «Προετοιμάζοντας ένα ταξίδι» (επιλογή τόπου, προγραμματισμός, τι θα δω, τι θα πάρω μαζί μου
Δραστηριότητες (2η ώρα):
Εργασία σε ομάδες: Πού θα ήθελα να πάω, τι θα ήθελα να δω; Τι θα ήθελα να δείξω σε κάποιον που ερχόταν στον τόπο μου, τι θα μπορούσα να του προσφέρω; (Στόχος: ανάδειξη της σημασίας των ταξιδιών)
Αναστοχασμός: Επιτεύχθηκε το μαθησιακό αποτέλεσμα που είναι «Οι μαθητές μοιράζονται ταξιδιωτικές εμπειρίες και αποτιμούν το ρόλο και την αξία των ταξιδιών στη ζωή τους»;

2ο δίωρο: Ταξίδια με έναν σπουδαίο σκοπό
Το πρόγραμμα σπουδών προτείνει τα εξής ταξίδια:
i.          Από την ΠΔ:
          Αβραάμ (Γεν 12, 1- 9): Αναζητώντας πατρίδα με οδηγό τον Θεό
          Μωυσής: Ταξιδεύοντας προς τη Γη της Επαγγελίας: Η έξοδος από την Αίγυπτο (Εξ 12, 37-42.)∙ η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας (4, 1-22) ∙ η πορεία στην έρημο (από το Εξ 16 και Αρ 20)
          Το ταξίδι του Ιωνά: Παντού είναι η Νινευί, καθένας είναι Ιωνάς:
(Ιων 1, 1-4, 11)
ii.         Τα ταξίδια του Χριστού στην ΚΔ:
          Ταξίδια στη Γαλιλαία (π.χ. Μτ 15, 21 ∙29∙ 39. 16, 13)
          Στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσει το Πάσχα (Λκ 19, 28-38)»
Πρόταση: Να αξιοποιηθεί διδακτικά, για λόγους επιστημονικούς-θεολογικούς, αλλά και διαχείρισης του διδακτικού χρόνου, το κείμενο «Μωυσής: Ταξιδεύοντας προς τη Γη της Επαγγελίας: Η έξοδος από την Αίγυπτο (Εξ 12, 37-42)», γιατί αποτελεί ουσιαστικά μία καταγραφή προσδοκίας ταξιδιού.
3ο – 4ο διδακτικό δίωρο:
Θα περιληφθούν  τα «Προσκυνήματα των Χριστιανών»
      1ο διδακτικό δίωρο: Η πρώτη ενότητα που αναφέρεται στα προσκυνήματα στην Ελλάδα (τρία συγκεκριμένα  Άγιο Όρος, Μετέωρα, Παναγία Σουμελά) και ένα γενικό (Προφήτης Ηλίας – μήπως εννοείται το Μοναστήρι του προφήτη Ηλία στη Σαντορίνη;).
      2ο διδακτικό δίωρο: Οι προορισμοί Ρωμαιοκαθολικών και οι Άγιοι Τόποι.
      Η ενότητα κλείνει με εργασία από όλες τις ομάδες (διάρκεια 20 λεπτά). Θέμα «Οργανώνοντας μία επίσκεψη σε ένα προορισμό, από αυτούς που διδάχτηκε η τάξη)
      5ο διδακτικό δίωρο: Προσκυνήματα θρησκειών του κόσμου
Ιερουσαλήμ: Μια ιερή πόλη για τις τρεις αβρααμικές θρησκείες
Μέκκα: Ιερή αποδημία των Μουσουλμάνων (χατζ-χατζής)
Μπενάρες: Ιερό ταξίδι των Ινδοϊστών στον Γάγγη - νίψεις εξαγνισμού

Β ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.  Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΔΕ 3.  Προχωράμε αλλάζοντας  (3 δίωρα)

Η ενότητα καλύπτεται σε 6 διδακτικές ώρες (3 δίωρα;).
ΕΠΟΜΕΝΩΣ:
Αφού προτείνονται τέσσερα προσδοκώμενα μαθησιακα αποτέλεσματα  ο διδακτικός χρόνος θα επιμεριστεί από ένα δίωρο σε δύο και μία διδακτική ώρα στα άλλα δύο .
ΟΜΩΣ:
Ο διδάσκων θα προσαρμόσει το υλικό ανάλογα με τη θεώρηση που θα κάνει και το διδακτικό χρόνο που θα έχει

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ο διδάσκων θεωρεί ότι το τρίτο προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα [(γ) επιβεβαιώνουν το μυστήριο της Μετάνοιας για τους Χριστιανούς ως πλαίσιο προσωπικής ίασης και καταλλαγής με τον Θεό, τον πλησίον και τον κόσμο ] δε συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα του τμήματος που διδάσκει.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ
Στα 3 δίωρα θα επικεντρωθεί στα άλλα τρία προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το 1ο προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα είναι :
(οι μαθητές) εξετάζουν και αποτιμούν τη σημασία της αναγνώρισης του λάθους και του αγώνα για την υπέρβασή του ως χαρακτηριστικά  της ηθικής ζωής και  της πορείας προς την ωριμότητα
ΑΠΟΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ
 1. ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ Όλοι κάνουμε λάθη
•Αναγνωρίζουμε και διορθώνουμε
τα λάθη μας.
•Αλλάζουμε και μεγαλώνουμε
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.        Παγωμένες εικόνες: Καθημερινά λάθη μας. Ακολουθεί συλλογικός ρόλος: Λάθη που αποφασίζουμε
να διορθώσουμε (I) 
  Ή
2.     Κύκλος συνείδησης για ένα λάθος μας (I)

AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
την  1.            Ο κάθε μαθητής σχεδιάζει περιγράμματα φύλλων δέντρου σε χαρτόνια δύο διαφορετικών χρωμάτων. Αφού τα κόψει, γράφει πάνω στο ένα φύλλο μια συνήθεια που θα ήθελε να αλλάξει και στο άλλο ένα θετικό χαρακτηριστικό που θα ήθελε να αποκτήσει. Οι μαθητές κρεμούν τα «φύλλα»  τους σε ένα πραγματικό ή ψεύτικο φυτό ή δεντράκι που  το ονομάζουμε: «το δέντρο της αλλαγής»
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2ο ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: διακρίνουν και αποτιμούν τον ρόλο της μετάνοιας στη ζωή των προσώπων των βιβλικών διηγήσεων και των Αγίων
ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:
i.          «Ελέησόν με, ο Θεός»:
Η συντριβή του Δαβίδ
(Β΄ Σαμ 11, 2-8∙ 14-26.  12, 1-7∙ 13 και Ψλ 50ός)
ii.         «Κύριε, υπόσχομαι να αποδώσω
τα τετραπλά σε όσους αδίκησα»: Η ιστορία του Ζακχαίου(Λκ 19, 1-10)
iii.        «Ήταν χαμένος και βρέθηκε»:
Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (Λκ 15, 11-32)
iv.        «Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου»: Ο ληστής στον σταυρό
(Λκ 23, 39-43)
v.         «Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις;»:
Η μεταστροφή του αποστόλου Παύλου (Πραξ 9, 1-19)
ΟΜΩΣ
ΕΊΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΟΜΕΝΩΣ……
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
Παρατήρηση: Κάθε θέμα δεν είναι αποκομμένο από ένα συγκεκριμένο βιβλικό πλαίσιο. Για οικονομία χρόνου δε γίνεται λοιπόν να παρουσιαστούν όλες οι προτάσεις.
Κατά τη γνώμη μου, για λόγους παιδαγωγικούς και θεολογικούς  επιλέγουμε την Παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα (ένα διδακτικό δίωρο).

ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ χρησιμοποιούμε την 4.            Artful Thinking («αρχή, μέση και τέλος»):
Επιστροφή του Ασώτου, Ρέμπραντ, Köder κ.ά. (ΙI.iii)

ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ την
2.        Μετασχηματισμός βιβλικών αφηγήσεων: Οι μαθητές αφηγούνται τα κείμενα από άλλη οπτική, π.χ. του μεγαλύτερου γιου του σπλαχνικού πατέρα
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: παρουσιάζουμε στην τάξη την ιστορία του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου:
Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε το 1547 στον Αιγιαλό, δηλαδή στην παραλιακή ζώνη, της πόλης της Ζακύνθου. Η οικογένειά του ήταν εύπορη, με καταγωγή από την Δυτική Ευρώπη. Την εποχή του δύο οικογένειες (Σιγούρου και Μονδίνου) φαίνεται να είχαν θανάσιμο μίσος. Συμπλοκές μεταξύ των δυο οικογενειών συνέβαιναν διαρκώς. Σε μια από αυτές ο αδελφός του Αγίου, Κωνσταντίνος, δολοφονήθηκε. Στην προσπάθεια όμως να διαφύγει ο (αγνώστου ονόματος) δολοφόνος του Κωνσταντίνου αναζήτησε καταφύγιο στο μοναστήρι που βρισκόταν ο Άγιος, χωρίς όμως να γνωρίζει τη συγγένεια. Όταν ο δολοφόνος έφτασε στη Μονή, ερωτήθη από τον Διονύσιο, που ήταν ο ηγούμενος της Μονής, γιατί ζητεί καταφύγιο, αφού κανονικά δεν επιτρέπετο να εισέλθει. Ο ίδιος απάντησε πως τον κυνηγούσαν οι Σιγούροι, ενώ μετά από διαρκείς ερωτήσεις ομολόγησε πως δολοφόνησε τον Κωνσταντίνο Σιγούρο. Ο Διονύσιος παρά τη θλίψη του, όχι μόνο έκρυψε τον δολοφόνο αλλά και τον φυγάδευσε. Έτσι με αυτόν τρόπο κατάφερε να αποτρέψει ένα ακόμα έγκλημα και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα μετανοίας στον δολοφόνο, παρά την πικρία για το χαμό του αδελφού του, δίνοντας ένα παράδειγμα συγχώρησης και υψηλής εφαρμογής της Χριστιανικής αγάπης.
Πηγή: Wikipedia (προσαρμογή)

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ:
1.     Α.        ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παντομίμα (ατομικά, σε δυάδες ή ομάδες) με τη λέξη «Μετάνοια
ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
TPS με θέμα: «Τι σημαίνει “μετανιώνω”;»
Το τέταρτο προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα είναι : αναγνωρίζουν
τη νηστεία και την άσκηση σε άλλες θρησκείες
Προφανώς έχει καθαρά ενημερωτική χροιά.
Επομένως: Ο διδάσκων φροντίζει να δώσει κάποιες πρώτες πληροφορίες, χωρίς να εμβαθύνει.
Ως  βασικές πηγές  μπορεί να χρησιμοποιήσει κείμενα από τα βιβλία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου (: Καθηγητής Θρησκειολογίας στο ΕΚΠΑ), ή να αντλήσει υλικό από το προηγούμενο εγχειρίδιο Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου


ΣΤ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ:
Οι μαθητές:
α) παρουσιάζουν
και εξηγούν τους λόγους των διωγμών κατά των Χριστιανών
β) εξηγούν με επιχειρήματα τον ρόλο και τη σημασία της μαρτυρίας για την εξάπλωση του χριστιανισμού
γ) αξιολογούν
τη σημασία της καθιέρωσης της ανεξιθρησκίας και εκφράζουν τις ιδέες τους για τη σημασία της στην εποχή μας
δ) τοποθετούνται απέναντι στο ζήτημα
του διωγμού των ανθρώπων για τα πιστεύω τους

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΊΝΑΙ 2 ΔΙΩΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΩΣ
ΑΝΑ ΩΡΑ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΈΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΌΜΩΣ
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΤΟ Α΄ (Οι μαθητές: παρουσιάζουν  και εξηγούν τους λόγους των διωγμών κατά των Χριστιανών)
& ΤΟ Γ ΄ (αξιολογούν τη σημασία της καθιέρωσης της ανεξιθρησκίας και εκφράζουν τις ιδέες τους για τη σημασία της στην εποχή μας) ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ

Για το 1ο προσδοκώμενο επιλέγονται ως βασικά θέματα:
1ο δίωρο:
 Πολύχρονοι διωγμοί
i.          Γιατί διώχθηκαν οι Χριστιανοί;
      ii.            Ποιοι ήταν οι σκληρότεροι διωγμοί;
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΓΙΑ ΤΟ  ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 (Για ενημέρωση προτείνεται το βιβλίο του de CROIX “Χριστιανισμός και Ρώμη» μετ. Ιωάννα Κράλλη, επ. Δ. Κυρτάτας, ΜΙΕΤ)
Αυτή η πρώτη προσέγγιση των μαθητών για τους διωγμούς. Επομένως ενδείκνυται ο περιγραφικός τρόπος διδασκαλίας
ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:
1.     Παρουσίαση σκηνής: Χριστιανοί συγκεντρωμένοι στις κατακόμβες συζητούν με αφορμή το διάταγμα ενός επάρχου για το διωγμό τους (Ι)
2.     Παιχνίδι ενσυναίσθησης: τα παιδιά σε ομάδες μιλούν για τα συναισθήματα των διωκώμενων, καθώς και την επίδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ συνανθρώπων σε αντίστοιχες περιστάσεις

Για το 3ο προσδοκώμενο επιλέγονται ως βασικά θέματα:
        i.            Ένας χριστιανός Ρωμαίος αυτοκράτορας: Μέγας Κωνσταντίνος
      ii.            Διάταγμα των Μεδιολάνων
Και ως ενδεικτικές δραστηριότητες
Κύκλος συνείδησης: Ο Μ. Κωνσταντίνος πριν την απόφαση για το διάταγμα
και
Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
«Ανεξιθρησκία»: Συζητάμε για τη σημασία της σήμερα. Βρίσκουν στοιχεία από το Σύνταγμα και τους νόμους
της Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου