ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Μέγας Αντώνιος, Μέγας Αθανάσιος, Κύριλλος Αλεξανδρείας


Αποσπάσματα από το PROPYLAEUM  AD  ACTA SANCTORUM 

΄ 

[1] [14] Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου [15] τοῦ μεγάλου, οὗ ὁ βίος συνεγράφη ὑπὸ Ἀθανασίου [16] τοῦ μεγάλου [τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου Sa.] . Οὗτος ὁ ἅγιος πατὴρἡμῶν τὸ [17] μὲν γένος ἦν Αἰγύπτιος, ἐκ πατέρων καὶ προγόνων [18] τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεδιδαγμένος. Ἤκμασε δὲ [19] ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ[20] παρέτεινε μέχρι τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας [μέχρι τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Sa.] Κωνσταντίνου. [21] Ἐπιδοὺς δὲ ἑαυτὸν τῇ ἀσκητικῇ [22] ἀγωγῇ [διαγωγῆ Sa.] , τοσοῦτονὑπερέβαλλε [ὑπερέβαλε Sa.] πάντας, ὡς ὑποτύπωσις [23] εἶναι τῶν ἐφεξῆς. Καὶ τὸ παράδοξον, ὅτι [24] καὶ πρῶτος ἢ κομιδῇ μετ᾽ ὀλίγους τῆς ὑπὲρ [25] ἄνθρωπον πολιτείαςγέγονεν ἀρχηγός· καὶ μόνος [26] σχεδὸν εἰς τὸν [τῆς ἀρετῆς add. Sa.] ἀκρότατον ἤλασεν [f. 134v.] ὅρον. Ἀλλὰ τὰ [27] μὲν διαβεβοημένα περὶ αὐτοῦ πᾶσι περιττὸν ἐπεκδιηγεῖσθαι[ἐκδιηγεῖσθαι Sa.] . [28] Τοσοῦτον δὲ μόνον εἰπεῖν ἀναγκαῖον, [29] ὅτι ἐν θνητῷ σώματι τοῦ σώματος ἀπανίστατο [30] καὶ τὰς τῶν ψυχῶν ἀνόδους ἑώρα καὶ τοὺς ταύτας[31] εὐθύνοντας δαίμονας, ὃ τῆς νοερᾶς καὶ ἀσωμάτου [32] ἦν φύσεως. Ζήσας δὲ πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη πέντε,

[Page 398]

[14] πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ [15] σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ [om. Sa.] μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ


[1] [9] Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν καὶ [10] ἀρχιεπισκόπων γενομένων Ἀλεξανδρείας Ἀθανασίου [11] καὶ Κυρίλλου. Τούτων ὁ μὲν ἅγιος Ἀθανάσιος [12] ἦν ἐπὶ τοῦμεγάλου Κωνσταντίνου· καὶ ἐν τῇ [13] πρώτῃ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ μήπω τεταγμένος ἐν [14] ἐπισκόποις, [f. 135.] λόγοις σοφίας καὶ γραφικαῖς ἀποδείξεσι [15] τὸν Ἄρειονκατῄσχυνε. Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν [16] τοῦ μακαρίου Ἀλεξάνδρου ἐπίσκοπος καταστάς, [17] παρὰ Κωνσταντίου ἐν διαφόροις ὑπερορίαις [18] ἐλαύνεται καὶ ἐπὶ δύο καὶτεσσαράκοντα χρόνοις [19] τοῖς διωγμοῖς ἐναθλήσας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. [20] Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας [21] Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, ἀδελφιδοῦςγεγονὼς Θεοφίλου [22] τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ [23] θρόνου ἅμα διάδοχος. Γέγονε δὲ προστάτης τῆς [24] ἐν Ἐφέσῳ ἁγίας τρίτης συνόδου καὶ τὸν δυσσεβῆ[25] καθεῖλε Νεστόριον, βλάσφημα πολλὰ κατὰ τῆς [26] ἁγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου δογματίσαντα. [27] Ἐν πολλοῖς οὖν κατορθώμασι διαλάμψας, πρὸς [28] Κύριονἐξεδήμησεν. Ὑπῆρχον δὲ κατὰ τὴν ἰδέαν [29] τοῦ σώματος ὁ μὲν ἅγιος Ἀθανάσιος μέτριος τὴν [30] ἡλικίαν, ἠρέμα πλατύς, ἕγκυφος, χαρίεις τὸ πρόσωπον, [31] εὔχρους,ἀναφαλαντίας, τὴν ῥῖνα ἐπίγρυπος, [32] γενείῳ οὐκ ἐπιμήκει ἐπιπλατεῖ δὲ τὰς σιαγόνας [33] πυκάζων καῖ στόματι οὐ βραχὺ [βραχεῖ Sa.] ἐντετμημένος [ἐντετημημένος Sa.] , [34]πολιὸς ἄγαν, οὐκ ἀκραιφνεῖ τῷ λευκῷ ἀλλ᾽ ὑποξανθίζοντι [35] κεχρημένος. Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος ὀλίγον [36] τοῦ μετρίου τὴν ἡλικίαν κατεσπασμένος, βραχύ τι [37] πρὸς τὸεὐχρούστερον τὴν πρόσοψιν [ἀλλὰ ἀεὶ μὲν Sa.] ἀπονενευκώς, [38] ὀφρῦσι δασείαις τε καὶ μεγάλαις εἰς ἀψίδας [39] κυκλουμέναις ὑπογράφων τὸ μέτωπον, ἐπίρριν, τὸ [40] τῶνμυκτήρων διάφραγμα [δὲ add. Sa.] φέρων προσπεπτωκός, [41] ἐντεταμένος [βιβλίον ἐν νυκτὶ Sa.] τὰς παρειάς, χείλεσι παχυτέροις [42] τὸ στόμα διεσταλμένος, φαλακρὸς ἐπὶμετώπῳ [43] βραχεῖ, δασεῖ [ἀλλὰ ἄνωθεν Sa.] καὶ ἐπιμήκει τῷ πώγωνι σεμνυνόμενος, [44] οὖλος, ἑκατέραν τὴν τρίχωσιν ὑπόξανθος,

[Page 400]

[9] μιξαιπόλιος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ [10] ἁγιωτάτῃ [om. Sa.] μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου